• ข้อกำหนดการเปิดรับข้อเสนอการวิจัย

                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เปิดรับข้อเสนอการวิจัย
(แผนงานวิจัย ว-1ช,โครงการวิจัย ว-1ด)  เพื่อเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 นักวิจัยท่านใดมีความประสงค์ในการส่งข้อเสนอ มีรายละเอียดดังนี้
1. ส่งข้อเสนอการวิจัย (แบบ ว-1ช / แบบ ว-1ด) ครั้งที่ 1 จำนวน 3 ชุด เพื่อเสนอพิจารณาจากคณะกรรมการคณะฯ และปรับปรุงแก้ไข มายังงานวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2557
** ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับข้อเสนอการวิจัยที่ส่งเกินระยะเวลาที่กำหนด**
2. ส่งข้อเสนอการวิจัย (แบบ ว-1ช / แบบ ว-1ด) ครั้งที่ 2 (ปรับปรุงแก้ไขแล้ว) จำนวน 6 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล file (PDF) จำนวน 1 แผ่น ภายในวันที่ 24 ก.ค. 57 เพื่อเข้ารับการพิจารณาข้อเสนอจากอนุกรรมการวิจัย
** งดรับข้อเสนองานวิจัยครั้งที่ 2 (ปรับปรุงแก้ไขแล้ว) ที่ส่งเกินระยะเวลาที่กำหนด วันที่ 24 ก.ค. 57**
            ***(นักวิจัยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ว-1ช และ แบบ ว-1ด ได้ที่ในเมนูดาวน์โหลดแบบฟอร์มของงานวิจัยและพัฒนา)***