โครงการวิจัยสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

– โครงการวิจัยสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
กิจกรรมที่ 1 สัมมนาผู้บริหารงานวิจัย นักวิจัย และผู้ปฏิบัติงานด้านการวิจัย
(วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา ชั้น 4)

ภาพบรรยากาศของโครงการฯ