ร่วมงานเทศกาล EAT ! Vancouver 2014 ณ ประเทศแคนาดา

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเชิญจากท่านกงสุลใหญ่สุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง  สถานกงสุลใหญ่  ณ  นครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา ให้ดำเนินการจัดแสดงสาธิตอาหารไทย ในเทศกาล EAT ! Vancouver 2014 พร้อมทั้งเป็นวิทยากรสอนแกะสลักผักและผลไม้ ให้กับภริยาทูตและชาวไทย เมืองแวนคูเวอร์ ชาวไทย เมืองวิคตอเรีย โดยมีอาจารย์เป็นวิทยากร 2 ท่านได้แก่ อาจารย์เจตนิพัทธ์ บุณยสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และอาจารย์กมลพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์ อาจารย์ประสาขาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • วันที่ 26 พฤษภาคม 57 สอนแกะสลัก สาธิตอาหารให้แก่  คณะทูต
  • วันที่ 27 พฤษภาคม 57 สอนแกะสลัก ให้แก่  ชาวไทย ณ แวนคูเวอร์
  • วันที่ 28  พฤษภาคม 57 สอนแกะสลัก ให้แก่  ชาวไทย ณ วิคตอเรีย
  • วันที่ 30 พฤษภาคม และ วันที่ 1 มิถุนายน 57  ร่วมงานเทศกาล EAT ! Vancouver 2014 และ วันที่ 2 มิถุนายน 2557สาธิตและทำ Workshop ให้กับ University of British Columbia ณ ประเทศแคนาดา