บุคลากร

อ.นิอร
นางสาวนิอร ดาวเจริญพร
ผู้ช่วยคณบดี
นางสาวดวงกมล ตั้งสถิตพร หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา
นางสาวดวงกมล ตั้งสถิตพร
หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา

 

นางสาวฉวีวรรณ เสวกฉิม  นักวิชาการศึกษา
นางสาวฉวีวรรณ เสวกฉิม
นักวิชาการศึกษา