บุคลากร

อ.นิอร

นางสาวนิอร ดาวเจริญพร
ผู้ช่วยคณบดี

นางสาวดวงกมล ตั้งสถิตพร หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา

นางสาวดวงกมล ตั้งสถิตพร
หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา

 

นางสาวลัดดาวัลย์ กลิ่นมาลัย                 อาจารย์

นางสาวลัดดาวัลย์ กลิ่นมาลัย
อาจารย์

นางสาวฉวีวรรณ เสวกฉิม  นักวิชาการศึกษา

นางสาวฉวีวรรณ เสวกฉิม
นักวิชาการศึกษา