ติดต่อเรา

งานวิจัยและพัฒนา (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)
อาคารเรือนปัญญา ชั้น 3 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
168 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์: 02-665-3777 ต่อ 5238  โทรสาร: 02-665-3800