บุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพาฬภรณ์ ธีรมงคล

(ผู้ช่วยคณบดี)

นางสาวฉวีวรรณ  เสวกฉิม

(นักวิชาการศึกษา)